ទំព័រ_បដា

Pentasmart បានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិចិន (Shenzhen) លើកទី 30

 

ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ពិព័រណ៍អំណោយអន្តរជាតិ និងផលិតផលគ្រួសារលើកទី 30 របស់ប្រទេសចិន (ទីក្រុង Shenzhen) បានបើកជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Shenzhen ។មាន​អ្នក​លក់ដូរ​មិន​ចេះ​ចប់​ទេ​ដែល​មក​តាំង​ពិពណ៌ ហើយ​មាន​ការ​តាំង​បង្ហាញ​ច្រើន​ប្រភេទ។អាជីវកម្មផ្លាស់ប្តូរផលិតផល និងព័ត៌មានជាមួយគ្នានៅទីនេះ។